Varsling: Ændring af datoer for betalingsopkrævninger

Mosede Fjernvarmeværk har et svingende likviditetsbehov, dels fordi fyringssæsonen svinger afhængigt af vejret, men også fordi der jævnligt er reparationer og renoveringer af værkets rørsystem.

Der har typisk manglet likviditet i foråret og sommeren, hvor der er udført planlagt arbejde på systemet, så færrest muligt har manglet varme, mens reparationer/renoveringer har fundet sted.

For at forbedre værkets likviditet har bestyrelsen besluttet at flytte opkrævningen af de kvartalsvise à conto betalinger for varmen, samt årsafregningen. I henhold til Varmeforsyningsloven skal driften af værket ”hvile i sig selv”, og værker må ikke oparbejde en kapital, der kan modvirke likviditetsudsving.

Opkrævningerne flyttes således fra 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 til 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, og årsafregningen sker fremover pr. 1/5. Ændringen sker fra 2017, således at første à conto betaling for 2017 sker 1. februar 2017.

Hvis der er spørgsmål hertil, så er I velkommen til at kontakte bestyrelsen. Til orientering er denne information ligeledes udsendt pr. brev til alle andelshavere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a