Klagevejledning

paragraf

I april 2015 blev den hidtidige ”forbrugerklagelov” ændret til ”Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager”. Den nye lov har primært til formål at modernisere Forbrugerklagenævnet og samtidig implementere EU’s minimumsdirektiv om alternativ tvistbilæggelse, hvor forbrugeren informeres om muligheden for at klage til ekstern instans.

På fjernvarme-/energiområdet er det fortsat Ankenævnet på Energiområdet, som varetager denne funktion. Så hvis du har klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
www.energianke.dk (hér informeres bl.a. om klager)
Email: post@energianke.dk

Ønsker du at klage? Hér finder du en klagevejledning

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse.

Yderligere findes der følgende organer på energiområdet:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan forbrugeren inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K

Lilleholm 2 – 2670 Greve – CVR-nr.: 27253598